HEMŞİRELİK PROGRAMI POSTER SUNUMLAR

POSTER SUNUMLAR 
9-11 Ekim 2023, Poster Alanı - 09:00-16:30
Ref No Sunum No Başlık  Sunacak Yazar 
19 PS-1 YAŞLILARDA DÜŞME RİSKİ, DÜŞME DAVRANIŞLARI VE KIRILGANLIK DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR HUZUREVİ ÖRNEĞİ Onur Çetinkaya
26 PS-2 KEMOTERAPİ YAN ETKİLERİ VE YOUTUBE PLATFORMU; HASTALAR NE İZLİYOR? Nilay Bektaş Akpınar
32 PS-3 HEMŞİRELERDE YAŞANAN COVID-19 ANKSİYETESİNİN KLİNİK KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ Sevinç Kutlutürkan
34 PS-4 ONKOLOJİ HASTALARINDA TİNSEL DENEYİMLER, AFFEDİCİLİK VE YAŞAM DOYUMUNUN UYKU KALİTESİNE ETKİSİ Yasemin Karacan
36 PS-5 DEMANSLI BİREYLERİN BAKIMINDA BİREY MERKEZLİ BAKIM YAKLAŞIMI Buğse Yüceer
41 PS-6 KOLONOSKOPİ YAPILACAK HASTALARA HEMŞİRE TARAFINDAN YAPILAN DANIŞMANLIĞIN ANKSİYETE, AĞRI VE KONFOR DÜZEYİNE ETKİSİ Sinem Bebek
42 PS-7 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN AKUPRESİN UYKU KALİTESİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA Sibel Serçe
48 PS-8 KOAH İÇİN UYARLANMIŞ HASTA BİLDİRİMİNE DAYALI SONUÇ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI Yasemin Sazak
52 PS-9 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN STANDART HASTA UYGULAMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN CHATGBT İLE ANALİZİ Afra Çalık
53 PS-10 RADYOTERAPİ ALAN BAŞ BOYUN KANSERİ HASTALARINA VERİLEN EĞİTİMİN SEMPTOMLARA VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ Dilek Yurtsever
59 PS-11 ACİL SERVİS HEMŞİRELERİNİN TİP 2 DİYABET RİSKİNİN BELİRLENMESİ Alpaslan Açıkgöz
62 PS-12 ÖN LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN AFETE HAZIRLIK VE AFET RİSK ALGISI DÜZEYİ Seda İlgün
63 PS-13 PALYATİF BAKIMDA UYGULANAN MÜZİK VE AROMATERAPİNİN SEMPTOM YÖNETİMİNE ETKİSİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME Fisun Şenuzun Aykar
68 PS-14 KALP YETERSİZLİĞİ OLAN GERİATRİK HASTALARIN KIRILGANLIK DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Alpaslan Açıkgöz
70 PS-15 TÜMÖR NEKROZİS FAKTÖR-ALFA İNHİBİTÖR KULLANAN ROMATOLOJİ HASTALARININ SEMPTOMLARI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ Hilal Benzer
72 PS-16 KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA YORGUNLUK VE DÜŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hatice Güzel
74 PS-17 HİPERTANSİYON HASTALARINDA ÖZ ETKİLİLİK VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜNEYDOĞU ANADOLU İLİ ÖRNEĞİ Gülsen Karataş
75 PS-18 COVİD 19’LU BİREYLERDE ANKSİYETE, DEPRESYON VE ÖLÜM KAYGISI Songül Karadağ
77 PS-19 DİYABET TEDAVİ UYUM ÖLÇEĞİ (DTUÖ)’NİN TÜRK TOPLUMUNA UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Fatma Zehra Küçük
78 PS-20 HEMŞİRELER İÇİN İNSÜLİNE BAĞIMLI DİYABETİK HASTA BAKIMI YETKİNLİK KİTİ OLUŞTURULMASI Nurdane Güder
79 PS-21 HEMATOLOJİ SERVİSLERİNDE PERİFERİK DAMAR YOLU GÜVENLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ Nurdane Güder
82 PS-22 MULTİPL MİYELOM TANILI HASTALARDA SİTOGENETİK ANOMALİLERİN PROGNOSTİK ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Okan Güleryüz
84 PS-23 KRONİK HASTALIĞI OLAN 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERE BAKIM VERENLERDEKİ AFET HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYİNİN BAKIM YÜKÜ İLE İLİŞKİSİ Meltem Sungur
87 PS-24 REİKİ TERAPİSİNİN ETKİLERİNE DAİR BİR OLGU İNCELEMESİ:DEPREM SONRASI TRAVMATİK STRESTE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN TAKİBİ Fatma Zeyha Küçük
88 PS-25 ASRIN FELAKETİ 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARI NELER YAŞADI? NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA Keriman Aytekin Kanadlı
90 PS-26 TİP 1 VE TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERİN İNSULİN YAPMA BECERİLERİNİN LİPODİSTROFİ BİLGİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Elif Ünsal Avdal 
91 PS-27 TİP 2 DİYABETLİ OLGUDA REİKİ TERAPİSİNİN KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ:KAN PARAMETRELERİ VE BÜTÜNCÜL SAĞLIK DURUMUNUN GÖZLEMLENMESİ Fatma Zehra Küçük
99 PS-28 HER ZAMAN BİR YOL VARDIR Ayşegül Bilici Seçmeler
100 PS-29 GESTASYONEL DİYABETLİ KADINLARDA KADERCİLİĞİN GEBELİKTE RİSK ALGISI VE DİYABET ÖZ YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİ Gülden Anataca
101 PS-30 KIRIK KALP SENDROMU VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ Derya Tülüce
102 PS-31 KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ (KLL) TANILI BİR OLGUNUN GORDON’UN FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Gülşen Kılıç